Howard Sinclair

Bat Head 2

Howard Sinclair

Bat Head 3

1930

April 6-12, 1930

Davidson Theatre, Milwaukee

Milwaukee Sentinel, April 1. 1930

Milwaukee Sentinel April 1, 1930

*

Milwaukee Sentinel, April 5, 1930

Milwaukee Sentnel April 7, 1930

*

Milwaukee Sentinel, April 5, 1930

Milwaukee Sentinel April 5, 1930

*

Milwaukee Sentinel, April 6, 1930

This article mistakenly lists Courtney White as Dracula

Milwaukee Sentinel Sun April 6, 1930 A

 

Milwaukee Sentinel Sun April 6, 1930

*

Milwaukee Sentinel, April 6, 1930

Milwaukee Sentinel April 6, 1930

*

Milwaukee Sentinel, April 7, 1930

Milwaukee Sentinel April 7 1930

*

Milwaukee Sentinel, April 8, 1930

Milwaukee Sentinel April 8, 1930

Milwaukee Sentinel April 8, 1930 c

*

Milwaukee Sentinel, April 10, 1930

Milwaukee Sentinel April 10, 1930

*

Milwaukee Sentinel, April 11, 1930

Milwaukee Sentinel April 11, 1930

*

Milwaukee Sentinel, April 12, 1930

Milwaukee Sentinel April 12, 1930

Bat Head 2